2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en veiligheid

Voor het waarborgen van de basiskwaliteit van bodem en lucht zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) de belangrijkste pijlers. Wij richten ons bij deze prestatie op de uitvoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Luchtvaart.

Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor…

Acties

  1. Het binnen de wettelijke termijn verlenen van vergunningen en ontheffingen en het binnen de wettelijke termijn afhandelen van meldingen. Bij risicovolle bedrijven worden de vergunningen jaarlijks beoordeeld op actualiteit bij overige bedrijven is dit eenmaal in de vijf jaar.

  2. Het controleren van voorschriften in vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Het handhavend optreden conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.